top of page

VÅRE TJENESTER
 

Ikon_1.png
Ikon_2.png
Ikon_3.png
Ikon_4.png
Ikon_5.png

Byggeteknisk rådgivning

​Senatet Bygg og VVS rådgivning AS står til tjeneste. Vi har bred erfaring fra mye innen byggfagene, byggeteknikken og regelverket.

Vårt langsiktige mål er å være en leverandør av kontrolltjenester som sikrer gode bygg og riktig jobb første gangen. Med vår lange erfaring kan du være trygg på at kontrollen avdekker om jobben utføres etter gjeldene lover og forskrifter. Vi kan også bidra i egenkontrollen for utførende foretak.

Vi dekker følgende kontrollområder:

Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. De nye kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2013. For eneboliger i tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

- Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

- Lufttetthet i klimaskjermen

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres en kontrollerklæring.

Kontrollere våtrom

Kontroll av våtrom skal inneholde:

- Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert.

- Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.

- Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv.

- Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

- Kontroll av våtrom er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Vi en kontroll av prosjekteringen før utførende starter og fysisk kontroll etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet slik at en eventuell utbedring kan gjøres før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

- Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom skal foreligge senest ved ferdigattest.

Kontrollere lufttetthet

Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende. Det skal kontrolleres at tetthetsmålingen er utført i henhold til NS-EN 13829 og at resultatet av ligger innenfor forskriftskravet i TEK.

Tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten utførende selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt. Kontrollerklæring for lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Vi benytter Retrotrec Blower-door for både små og store prosjekter. For deteksjon av lekkasjer benytter vi termografikamera, røykpenn og luftmengdemåler. Målingene blir utført i henhold til NS-EN 9972 og levert med prøverapport og dokumentasjon på gjennomføring.

Bygg termografering

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, varmegang i elektriske anlegg og for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på utfordringer. Med termografikamera visualiserer vi temperaturvariasjoner, både normale og unormale.

For å gjengi temperatur benyttes termografibilde med forskjellige farger eller gråtoner. På bygg kontrollerer og dokumenterer vi varmeisolasjon, kuldebroer, luftlekkasjer og ulike typer gulvvarme.

Skjulte feil og mangler ved utførelsen av isolasjonen, klimaskjermens tetthet og ulike typer fuktskader kan detekteres med termografering. Kuldebroer på grunn av feil konstruksjon vil vises tydelig i et termogram.

Termografi er godt egnet for kvalitetssikring av eget utført arbeide, arbeide utført av entreprenør eller i forhold til vurdering av energi økonomi.

 

Fuktteknikk

Fuktskader koster samfunnet store summer i året som følge av helseplager for brukere og beboere av bygg.  De fleste fuktskader kommer som følge av dårlige valg i forhold til konstruksjoner eller feil ved utførelse.

I 2020 kom en Norsk standard som er ment for å sikre byggebransjen et verktøy for å øke bevisstheten for fukt og for å unngå fremtidige fuktskader.  Standarden NS 3514, Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte skader i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging. Senatets oppgave kan være å kontrollere at standardens intensjoner er ivaretatt.

Vi gjennomfører følgende oppgaver relatert til fukt:

  • fuktmåling i trevirke, betong og luft

  • Kartlegging av fukt i konstruksjoner

  • Fuktkontroll i bygninger under oppføring

  • Rådgivning og kursing innen fuktteknikk

Ikon_6.png
bottom of page